24th DECEMBER, 2016, (SATURDAY)
AT AJMER (RAJASTHAN)

REGISTRATION & BREAKFAST: 8.00 Hrs TO 10.00 Hrs.

Flag Hoisting

Hoisting of BVP Flag at 10.00 Hrs

Smt. Vasundhra Raje Sindhia, C.M. Rajasthan
Sh. Krishan Gopal ji
Sahsar Karyavaha Rashtriya Savayam Sewak Sangh
Sh. Sitaram Pareek, National President
Dias Sitting Arrangement
 1. 1. Chief Guest
 2. 2. Chairman of Sawagat Samiti
 3. 3. Guest of Honour
 4. 4. National President
 5. 5. National Secretary General
 6. 6. Chairman National Conference
 7. 7. State President
 8. 8. State General Secretary
 9. 9. Sh. P. K. Jain

1st Session : 10.15 Hrs to 12.00 Hrs. - INAUGURAL SESSION

Sno.ProgramsTime
1. Inviting the dignitaries to the Dais
(By Sh. Kailash Ajmera, General Secy. Rajasthan Central)
(5 minutes)
2. Deep Prajawalan(5 minutes)
3. Vande Mataram(5 minutes)
4. Welcome by host Prant & Introduction of guests
(By Sh. Dinesh Kogta, State President, Including chief guest & guest of honour)
(15 minutes)
5. Welcome Address by Sh. Sitaram Pareek ji, National President) (5 minutes)
6. Presentation of National Secy. General’s report for the yr. 2015-16
(By Sh. Ajay Dutta, National Secretary General)
(15minutes)
7. Vimochan of Adhivation Smarika ( 5 minutes)
8. Felicitation of newly enrolled Vikas Ratnas (12) (15 minutes)
9. Margdarshan by Guest of honour:
(By Sh. Vasudev Devnani, State Education Minister)
(5 minutes)
10. Margdarshan by Chief Guest (By Smt. Vasundhra Raje Scindia, C.M. Rajasthan) (20 minutes)
11. Mementoes to Chief Guest and Guest of Honour by Sh. Sitaram Pareek/Sh. P. K Jain) (5 minutes)
12. Vote of thanks (By Sh. Mal Chand Garg) (5 Minutes)
Tea Break 12.00 to 12.30 Hrs

2nd Session: 12.30 Hrs to 14.00 Hrs: (Motivational Speech)

Nukkar Natak (15 minutes)

Sitting Arrangement
 1. 1. Dr. Krishan Gopal ji
 2. 2. Sh. Sitaram Pareek
 3. 3. Sh. S. C. Gupta
 4. 4. Sh. Ajay Dutta
 5. 5. Sh. S. N. Panda
Sno.ProgramsTime
1. Inviting the dignitaries to the Dais
(By Sh. Ajay Dutta, National Secretary General)
(5 minutes)
2. Solo Geet(5 minutes)
3. Introduction of Speaker (By Sh. Suresh Chand Gupta, National Vice President, H.O.) (5 minutes)
4. Speech by Dr. Krishan Gopal ji Saha Sarkaryavaha RSS (50 minutes)
5. Mementoes to speaker by National President (5 minutes)
6. Vote of thanks (By Sh. S. N. Panda, National Organizing Secretary) (5 minutes)
LUNCH 14.00 Hrs to 15.00 Hrs

3rd Session: 15.00 Hrs to 16.30 Hrs (Regional reporting as per Performa )

Sitting Arrangement
 1. 1. Sh. S.N.Panda
 2. 2. Sh. S. K. Wadhwa
 3. 3. Sh. Keshav Dutt Gupta
 4. 4. Sh. P. K. Jain
 5. 5.Sh. Daulta Rao
 6. 6. Sh. Ajit Bhai Shah
 7. 7. Smt. Indira barthakur
 8. 8. Sh. Vineet Garg
 9. 9. Sh. O. P. Kanoongo
 10. 10. Sh. R. B. Srivastava
 11. 11. Sh. G. P. Singh
 12. 12. Sh. Dattatreya Bal Chitale
 13. 13. Sh. Ramesh Chander Jain
Sno.ProgramsTime
1. Nukkar Natak (15 minutes)
2. Inviting the dignitaries to the Dais (By Sh. O. P. Kanoongo, National Finance Secretary) (5 minutes)
3. Presentation of Regional Report from Region 1 to 6 by Regional Addl. Secretary General (in prescribed Performa) (60 minutes)
4. Summing up by Sh. S.N. Panda National Organizing Secretary(10 minutes)

4th SESSION: 16.30 Hrs TO 18.30 Hrs: (Reporting of Projects)

Sitting Arrangement
 1. 1. Sh. O.P. Kanoongo
 2. 2. Sh. Atam Dev ji
 3. 3. Sh. Yash Pal Gupta
 4. 4. Sh. Jivan Ram Gupta
 5. 5. Sh. Neeraj Gupta
 6. 6. Dr. Shubhkaran Jain
 7. 7. Sh. Ashok Jadhav
 8. 8. Sh. Chander Sain Jain
 9. 9. Smt. Savitri Varshney

Film on Sanskar by Kabra & Kabra (15 minutes)

Sno.ProgramsTime
1. Inviting the dignitaries to the Dais (By Sh. Chander Sen Jain, National Addl. Secretary General H.O.)(5 minutes)
2. Presentation of Sanskar project by Sh Mahendra Kabra (10 minutes)
3. Sanskar (by Sh. Jivan Ram Gupta) (10 minutes)
4. Sampark, Parkashan & Website (By Sh. Atam Dev ji)(10 minutes)
5. Sewa (By Sh. Yash Pal Gupta)(10 minutes)
6. Gram Vikas (By Sh. Ashok Jadhav)(10 minutes)
7. Bharat Ko Jano (By Sh. Neeraj Gupta)(10 minutes)
8. National Group Song Competition (By Dr. Shubhkaran Jain)(10 minutes)
9. Mahila & Bal Vikas ( By Smt. Savitri Varshney) (10 minutes)
10. Concluding remarks by Sh. O.P. Kanoongo (10 minutes)
HIGH TEA 18.30 Hrs to 19.00 Hrs

5th SESSION: 19.00 Hrs TO 20.30 Hrs: Cultural Programme

Sno.ProgramsTime
1. Cultural Programme (80 minutes)
2. Presidential Remarks (By National President)(10 minutes)
DINNER 20.30 Hrs. ONWARDS